Axel Grothausen architenbureau, gevestigd Strandweg 12B, 9162 EV Ballum Ameland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.grothausen.nl
Goudenregenstraat 27
1402 EV Bussum
0653248741 Directeur architect BNI
Hij is te bereiken via info@grothausen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Axel Grothausen Architect verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Axel Grothausen Architect verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Axel Grothausen Architect verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw bouwaanvraag.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren waaronder het namens u aanvragen van de omgevingsvergunning

Geautomatiseerde besluitvorming
Axel Grothausen Architect neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Axel Grothausen Architect bewaart uw bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (m.n. het BSN) niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Contactgegevens worden bewaard voor de loop van het project en minimaal 7 jaren daarna.

Delen van persoonsgegevens met derden
Axel Grothausen Architect verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Dit betreft voornamelijk het aanvragen van offertes namens u en het aanvragen van de omgevingsvergunningen namens u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Axel Grothausen Architect gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen na de bewaartermijn. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Axel Grothausen Architect en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@grothausen.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Axel Grothausen Architect wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Axel Grothausen Architect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@grothausen.nl